ČeskyDeutsch

PROJEKT "MŮJ TÁTA HRDINA" CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003470


Evaluační zpráva o projektu "Můj táta hrdina (KA1)


Evaluační zpráva březen 2017 až březen 2018
Evaluační zpráva březen 2017 až březen 2019

Poradenství pro aktivní táty (KA4)


Kontaktní osoba pro poradenství:
Milena Krčálová
Tel: 602 956 618
krcalova@parktriveze.cz
Pondělí až pátekVíce informací o poradně - leták

Pokud muži získají novou roli, může být pro ně taková situace stresující. Role pečujícího otce v nich může vyvolávat obavy ze selhání jak v oblasti péče o dítě tak v profesní oblasti. Sladění těchto dvou stránek života vyžaduje úsilí a trpělivost. V rámci aktivity bude zřízena Poradna pro aktivní táty, která jim bude poskytovat pomoc, podporu a pochopení v jejich nové životní roli. Účastníci projektu zde získají bližší informace o aktivním způsobu zapojení mužů do péče o děti, o využívání rodičovské dovolené pro otce a o možnostech zahájení samostatného podnikání na rodičovské dovolené, které je také jedním ze způsobu work-life balance a mnoho dalšího.
Poradna pro aktivní táty se bude podílet na vytvoření sítě partnerských organizací zabývajících se oblastí podporování aktivního otcovství. Účastníkům projektu bude poradna zprostředkovávat kontakty na tyto partnerské organizace tak, aby jejich potřeby byly co nejlépe naplněny. Poradenství bude probíhat po celou dobu projektu emailovou a telefonickou formou a v případě potřeby i formou osobní konzultace.
Poradnu pro aktivní táty bude mít na starosti poradce se zkušenostmi v gender oblasti. Díky aktivitě bude poskytnuta pomoc a podpora mužům pečujícím o dítě či jinou závislou osobu. Aktivita přispěje k lepšímu zvládání životní situace a účastníků, slaďování pracovního a rodinného života a v konečném důsledku k odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví.


Vzdělávání - rovné příležitosti můžu a žen, work life balance (KA2)


Semináře březen 2017
Semináře duben 2017
Semináře květen 2017
Semináře červen 2017
Semináře červenec 2017
Semináře srpen 2017
Semináře září 2017
Semináře říjen 2017
Semináře listopad 2017
Semináře prosinec 2017

Semináře leden 2018
Semináře únor 2018
Semináře březen 2018
Semináře duben 2018
Semináře květen 2018
Semináře červen 2018
Semináře červenec 2018
Semináře srpen 2018
Semináře září 2018
Semináře říjen 2018
Semináře listopad 2018
Semináře prosinec 2018

Semináře leden a únor 2019

Většina současné společnosti stáje ještě dodržuje tradiční rozdělení rolí, kdy žena je pečovatelka a muž obstarává finanční prostředky. Pro mnoho žen - matek jsou rovné příležitosti v oblasti zaměstnávání nedostupné, protože pečují o své dítě. Jejich situace by se mohla změnit, pokud by se do péče o děti více zapojovali muži. Avšak i muži mají obavy z toho, že jejich pracovní kariéra nebude postupovat dopředu. Klíčová aktivita 2 se zaměřuje na rozptýlení těchto obav a na přenos informací o roli work-life balance v oblasti rovných příležitostí.
Work-life balance je velmi individuální proces, který se odvíjí od potřeb a preferencí každého člověka. Každý pro dosažení rovnováhy ve všech oblastech života zvolí přístup, který mu maximálně vyhovuje. Vzdělávání tak nemá účastníkům direktivně poskytnout instrukce, jak pracovní a osobní život sladit. Seminář má účastníkům předložit možné způsoby, jak nalézt individuální cestu pro dosažení harmonie. Důležitým krokem na této cestě je přehodnocení stereotypů vztahujících se k pracovnímu procesu, rodičovství a ženské a mužské roli. Je samozřejmě na každém účastníkovi, zda se těmito stereotypy chce či nechce řídit. Seminář pomůže účastníkům uvědomit si své hodnoty, které jsou pro work-life balance důležité. Sladění osobního a pracovního života napomáhají také flexibilní formy práce. Účastníci se seznámí s druhy flexibilních úvazků a zjistí, jaké výhody tyto úvazky přinášejí zaměstnavatelům. Work-life balance není jen záležitostí zaměstnance, ale také kolegů a zaměstnavatele. Při hledání optimální cesty je tedy nutné se svými kolegy a zaměstnavateli komunikovat.
Seminář je v rozsahu 4 hodiny. Kapacita semináře je 10 osob.


Zvyšování rodičovských kompetencí - program Můj táta je hrdina (KA3)


Workshopy duben 2017
Workshopy květen 2017
Workshopy červen 2017
Workshopy červenec 2017
Workshopy srpen 2017
Workshopy září 2017
Workshopy říjen 2017
Workshopy listopad 2017
Workshopy prosinec 2017

Workshopy leden 2018
Workshopy únor 2018
Workshopy březen 2018
Workshopy duben 2018
Workshopy květen 2018
Workshopy červen 2018
Workshopy červenec 2018
Workshopy srpen 2018
Workshopy září 2018
Workshopy říjen 2018
Workshopy listopad 2018
Workshopy prosinec 2018

Workshopy leden 2019
Workshopy únor 2019

Program "Můj táta je hrdina" podporuje zapojení mužů do péče o děti. Tatínkové, kteří již pečují o děti nebo by s tím chtěli začít a vypomoci tak maminkám nastoupit do zaměstnání, budou mít v rámci této aktivity možnost přijít i s dětmi a zúčastnit se programu, který v sobě zahrnuje vzdělávání otců a zároveň vede k zapojení mužů do péče o děti. Tatínkové si společně s dětmi budou částečně hrát a bavit se a zároveň se budou vzdělávat a poznávat nové věci. Program podporuje kreativitu a podnikavost otců i dětí. Poskytuje inspiraci jak trávit společný čas, jak být dětem vzorem a vychovávat je. Především tak přispívá k vyššímu zapojení otců o dítě, zvyšování rodičovských kompetencí otců.

Ukázka dne "Můj táta je hrdina"
9.00 - 10.00: Přivítání dospělých i dětí, seznámení se s aktivitami připravenými pro daný den. Otcové spolupracují s dětmi na klidné části programu - tvořivé dílně, poznávání tradic a svátků v daný měsíc všemi smysly, což napomůže i uvědomění si rodičovských kompetencí nenásilnou formou
10.00 - 11.00: Otcové jsou vedeni formou workshopu odborníky na péči otců o děti. Zatímco prochází otcové workshopem, vidí na své děti v další části místnosti, haly, zahrady, jak poznávají život všemi smysly spolu s pedagogy. V rámci workshopu budou otcové seznámeni s příklady dobré praxe při odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví.
11.00 - 12.00: Nastává odpočinková hodina s pohybovými aktivitami pro tatínky i děti tak, aby byl prožitek společný. Během takto stráveného času se trénují a získávají dovednosti (kompetence), které jsou dnes v pracovním světě žádané.
12.00 - 13.00: Otcové spolu s dětmi řeší hádanky, puzzle, kvízy a hrají hry, které je vedou k celkovému rozhledu, podnikavosti, kreativitě a inspiruje otce, jak s dětmi trávit aktivně čas, jak jim být oporou a vzorem a zvládat případně i své pracovní povinnosti v omezeném režimu.


Osvětové aktivity (KA5)


Smyslem aktivity je oslovit a informovat co nejširší spektrum osob a relevantních organizací k šíření myšlenky vyššího zapojení mužů do péče o děti a závislé osoby. V rámci osvěty žadatel připravil níže uvedené prostředky a nástroje šíření.
Uskuteční se 10 workshopů v rámci Středočeského kraje, na které budou pozváni zástupci institucí a organizací, které mají k otázce rovných příležitostí, zapojení mužů do péče o dítě a work-life balance blízko a také zástupci zaměstnavatelů v regionu včetně odborné veřejnosti. Na závěr projektu bude uspořádána odborná konference, kde budou prezentovány poznatky vzešlé ze sociologického šetření a odborné informace k tématu zapojení mužů do péče o děti, sladování rodinného a pracovního života. Prostor pro prezentaci dostanou také zástupci partnerských organizací a organizací a institucí, které mají k otázce rovných příležitostí, zapojení mužů do péče o dítě a work-life balance blízko. Budou prezentovány také příklady dobré praxe jak ze strany otců a matek, tak ze strany zaměstnavatelů.Brožura dobré praxe

Dobré příklady táhnou (KA6)

Tato aktivita bude zaměřena primárně na vyhledávání, metodologické dopracování a především přenos dobré praxe v oblasti většího zapojení mužů do péče o děti a závislé osoby. Bude využíváno především příkladů dobré praxe ze zahraničí. Žadatel se soustředí zejména na skandinávské země, Velkou Británii a Nizozemsko, se subjekty v těchto zemích zabývající se problematikou zapojování otců do péče o dítě, je v kontaktu a dlouhodobě čerpá pro svou činnost.


Soutěž!

Tatínkové, chlapci a chlapi, napište nám prosím krátkou povídku či natočte video o Vašem životě. Jak se zapojujete do výchovy svých dětí, případně do výchovy dětí Vašich partnerek, jak trávíte volný čas a kolik času věnujete sobě. Jak umíte sladit pracovní a osobní život a jak vycházíte s rodiči či prarodiči. Pomáhá Vám zaměstnavatel? A pokud, tak jak?
Podělte se s námi o vaše zkušenosti, příběhy, nálady a vztahy. I Váš příběh může pomoci mnohým jiným tatínkům třeba změnit pohled na svůj život.
Své příběhy, zkušenosti, nálady a vztahy zasílejte na krcalova@parktriveze.cz. Odesláním souhlasíte se zveřejněním na webu a pro účely projektu "MŮJ TÁTA HRDINA" CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003470. A zároveň dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.Úspěšné případové studie
Success stories

Muj tata hrdina

Park dětem spolek

Spolek Park dětem vznikl v roce 2009 s jasným cílem. Vybudovat v ČR naučně-vzdělávací park, který povede děti ze škol, školek a rodin v České republice ke zvídavosti, kreativitě, podnikavosti, hrdosti na své národní bohatství a kulturní dědictví, s chutí být společensky aktivní a zodpovědný. Zatím se nám daří navštěvovat jednotlivé kraje ČR s parkem putovním.

Základní cíle spolku jsou zejména
- Vybudování areálu pro setkávání rodin s dětmi
- Pořádání školních i mimoškolních akcí pro děti z Prahy a okolí
- Přispívání k prohloubení znalostí tradic a historie hlavního města Prahy a České republiky

Park dětem spolek spolu s Tři věže s.r.o. pod hlavičkou Park Tři Věže zrealizoval desítky akcí a festivalů v ČR. Od roku 2009 navštívilo naše akce přes 360 000 lidí ze všech krajů této země.

Zakladatelkami Park dětem jsou Helena Neumannová a Milena Krčálová, které pracují nejen v rámci parku putovního Park Tři Věže, ale připravují také hravé a naučné programy do škol a školek a snaží se získat investice, státní finance a podporu k vybudování stálého všeobecně vzdělanostního parku s moderními interaktivními prvky z celého světa.

Ředitelkou spolku Park dětem je Bc. Linda Hodíková, která pracuje více jak 15 let v oblasti Public Relations a marketingu. V rámci své dlouholeté praxe pracovala v několika agenturách pro řadu klientů a také vydavatelských domech na pozici brand manažerka, redaktorka.

Předsedkyní a kontaktní osobou spolku Park dětem je Milena Krčálová.


 

Jak si představujeme Park Tři Věže

Podívejte se na video